Merikratos järjestää Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutuksen keväällä 2020

10.07.19

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet

Ammatillinen täydennyskoulutus ihmistyön ammattilaisille / Turku

”Miten auttamistyö voisi olla vaikuttavampaa ja merkityksellisempää sekä työntekijöille että asiakkaille? Miten saada esille ihmisten kyky ja halu korjaaviin tekoihin? Miten tehdä näkyväksi hyvä silloinkin, kun se tuntuu mahdottomalta? Miten luoda lohtua ja arvokkuutta elämään liittyvien hallitsemattomien asioiden äärellä?

#


Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutus on suunnattu pedagogisen-, hoidollisen-, terapeuttisen- ja sosiaalialan työntekijöille, ja se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa valokuvaa käytetään terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen esimerkiksi työyhteisössä, perheessä, vertaisryhmässä, tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Menetelmä on levinnyt 2000-luvun alusta vähitellen kaik­keen so­si­aa­li-, ter­veys- ja ope­tus­a­lo­jen moni­am­ma­til­li­seen työ­hön ja työ­yh­tei­sö­jen ke­hit­tä­mi­seen. Voi­maut­ta­va valo­kuva on re­kis­te­röi­ty me­ne­tel­mä.

Voimauttavan valokuvan täydennyskoulutusopinnoissa opiskellaan dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta, jossa hyvä nostetaan tietoisesti näkyville ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan. Menetelmässä ei siis kehitetä asiakasta, vaan työntekijän tapaa katsoa häntä. Hyvät kerrannaisvaikutukset syntyvät yhteisön katsomisen tavan muuttumisesta. Menetelmässä luodaan pehmenemistä toisen ihmisen arvokkuudelle ja tunnetarpeille. Toisin sanoen parannetaan työntekijän, työyhteisön ja asiakkaiden mentalisaation ja dialogisuuden kykyä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus nivoutuu tiiviisti jokaiseen elämäntilanteeseen sekä oman työyhteisön ympärille. Menetelmäkoulutuksen opit opiskelija kokeilee ensin oman itsensä kautta sisäistäen ja vasta sen jälkeen toiseen ihmiseen soveltaen. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten, oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä. Koulutuksen arvokasta antia on sekä henkilökohtainen että työyhteisön saama hyöty heti alusta lähtien. Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijan on mahdollista hakeutua erikoistumiskoulutukseen. Erikoistumiskoulutus antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä.

Koulutus järjestetään Merikratoksen tiloissa Turussa ajalla 9.3.2020-17.12.2020.


Opintojen lähiopetuspäivät:

1.opintojakso ma 9.3.2020

2.opintojakso ma-ti 4.-5.5.2020

3.opintojakso ke 3.6.2020

4.opintojakso to-pe 20.-21.8.2020

5.opintojakso to-pe 1.-2.10.2020

6.opintojakso ke-to 16.-17.12.2020


Koulutuksen opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja, TaM Miina Savolainen sekä Merikratokselta voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja, ratkaisukeskeinen terapeutti Eeva Palonperä.

Kohderyhmä:

Pe­da­go­gi­sen, hoi­dol­li­sen, so­si­aa­li- ja te­ra­peut­ti­sen alan työn­te­ki­jät.
Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää am­ma­til­lis­ta tut­kin­toa tai me­neil­lään ole­via opin­to­ja so­vel­ta­en pe­da­go­gi­sel­ta tai hoi­dol­li­sel­ta alal­ta (so­si­aa­li-, ja ter­veys­a­lo­jen työn­te­ki­jät, te­ra­peu­tit, opet­ta­jat, työn­oh­jaa­jat jne.). Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää läs­nä­oloa jo­kai­sel­la opin­to­jak­sol­la. Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä har­ras­tu­nei­suut­ta valo­ku­vauk­ses­sa. Valo­ku­vaa­mi­nen kou­lu­tus­päi­vi­nä ta­pah­tuu kou­lut­ta­jan ka­me­roil­la. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 16.

Hinta:

1990,00 € (sis. alv.) sisältäen koulutuksen, materiaalin, filmit kehityksineen ja lounaan sekä kahvit. Kurssimaksun voi suorittaa osissa (kysy lisätietoja).

Koulutukseen valitaan 16 osallistujaa hakemusten perusteella. Merikratos pidättää itsellään oikeuden päättää koulutuksen järjestämisestä, mikäli osallistujia ei ole riittävästi.

Ilmoittautuminen:

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse 4.9.2019 mennessä Eeva Palonperälle eeva.palonpera@merikratos.fi.

Kerro hakemuksessasi

  • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi, nykyinen työyhteisösi
  • miten toivot voivasi soveltaa menetelmää omassa työyhteisössäsi
  • miksi pidät menetelmää tarpeellisena ja mitä odotat koulutukselta

Lisätiedot koulutuksesta: eeva.palonpera@merikratos.fi