Tehostettu perhetyö ja kotiin tehtävä perhekuntoutus

Tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus ehkäisevät huostaanottoa

Tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus ovat lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Perheet, jotka ohjautuvat tehostettuun perhetyöhön ja kotona tehtävään perhekuntoutukseen, vaativat erityistä tukea ja ohjausta.

Tehostettu perhetyö

Merikratoksen tehostetussa perhetyössä moniammatillinen työryhmä jalkautuu perheen omaan elinympäristöön. Työryhmä muodostetaan aina perheen tarpeiden mukaan ja siihen voi kuulua esimerkiksi sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti, sosiaalityöntekijä ja neuropsykiatrinen valmentaja.

Tehostettu perhetyö on pitkäkestoinen, intensiivinen ja vahva tukimuoto, jonka kautta pyritään tarjoamaan perheelle kokonaisvaltaista ja hoidollista tukea. Konkreettiset arjen vanhemmuuden ja lasten ikätasoisen arjen teemat sekä terapeuttinen työskentely toimivat toisiaan tukevina työskentelytapoina. Perhettä tavataan eri kokoonpanoilla ja lisäksi työskentely perheen verkostojen, kuten päiväkotien, koulujen ja psykiatristen hoitotahojen kanssa on tärkeä osa työskentelyä. Tehostettu perhetyö on tavoitteellista työskentelyä ja tavoitteet sovitaan perhekohtaisesti yhdessä perheen, tilaajan ja Merikratoksen työryhmän kanssa.

Kotona tehtävä perhekuntoutus

Perhekuntoutus on koko perheelle tarjottavaa suunniteltua ja tavoitteellista kuntoutusta. Sillä pyritään turvaamaan lasten kasvuolosuhteet, tukemaan vanhempia kasvatuksessa ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Perheenjäsenten vuorovaikutusta tuetaan toiminnallisin menetelmin, minkä lisäksi perhekuntoutuksessa opetellaan arjessa tarvittavia taitoja ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttamista.

Perhekuntoutusjaksolla voidaan harjoitella ristiriitojen rakentavaa käsittelyä, yhdessä elämistä sekä lapsien oikeanlaista rajoittamista ja heistä huolehtimista. Perhekuntoutusjaksolla taitoja harjoitellaan ammattilaisten tuella.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on, että tuella pystytään saamaan lapselle turvallinen sekä kasvua ja kehitystä tukeva koti.

Tutussa toimintaympäristössä muutosta kohti

Tarjoamme perheille mahdollisuuden muutostyöskentelyyn omassa arjen ympäristössä. Moniammatillinen tiimimme jalkautuu perheen kotiin hyödyntäen eri ammattiryhmien osaamista. Tiimi kootaan kunkin perheen yksilöllisen tarpeen mukaan, ja siihen kuuluu muun muassa sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, perheterapeutti, psykologi sekä tarvittaessa psykiatri.

Tiimimme on pieni ja pysyvä. Pitkäjänteinen työskentely hoitaa perhettä ja perheen jäseniä. Työn painopiste on perhesysteemissä, eli vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden vahvistamisessa. Perheen olemassa olevia verkostoja hyödynnetään työskentelyssä, ja tarpeen mukaan perheenjäseniä ohjataan muihin tarpeellisiin palveluihin (vertaisryhmät, hoitokontaktit).


Kysy lisää erityisen tuen ja ohjauksen palveluistamme!

#