Usein kysytyt kysymykset


1. Millaisia palveluita tarjoatte?

Tarjoamme monipuolisia perheille tarkoitettuja terveydenhuollon palveluita ja sosiaalipalveluita sekä ammattilaisille suunnattuja palveluita.

Perheille tarjoamiamme terveydenhuollon palveluita ovat terapia- ja neuvontapalvelut sekä psykologi- ja sairaanhoitajapalvelut. Osaan näistä palveluista on mahdollisuus hyödyntää myös palveluseteliä. Lisäksi perheet saavat meiltä monipuolisia sosiaalipalveluita esimerkiksi perheohjauksen, ammatillisen tukihenkilötyön, neuropsykiatrisen valmennuksen ja erilaisten lastensuojelupalveluiden muodossa. Lastensuojelusta huolehdimme tarjoamalla perhetilanteen arviointia, tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta, jälkihuoltoa ja sijaisvanhemmuuden tukea. Lisäksi Aapelus-pienryhmäkotimme tarjoavat sijaiskodin huostaan otetuille lapsille ja nuorille.

Ammattilaisille tarjoamme työkaluja hyvinvoivan ja tehokkaan työyhteisön rakentamiseksi. Palveluihimme kuuluvat mm. työyhteisön kehittäminen, työnohjaus ja sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut. Koulutamme myös ammattilaisia laaja-alaisesti.

2. Millä paikkakunnilla toimitte? Tarjoatteko kaikilla paikkakunnilla samat palvelut?

Merikratos toimii viidellä paikkakunnalla: Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Turussa. Lisäksi sijaiskotimme sijaitsevat Kaarinassa. Kaikkia palveluita emme tarjoa aivan jokaisella paikkakunnalla, joten tutustuthan tarkemmin tarjontaamme.

3. Mitä tarkoittaa perheohjaus, ja kenelle se sopii?

Perheohjaus on ennaltaehkäisevää työtä, joka sosiaaliohjauksen keinoin pyrkii tarjoamaan uusia toimintamalleja arjen haastaviin tilanteisiin. Toimintamalleja etsitään yhdessä perheen kanssa, ja tavoitteena on saada aikaan toivottu muutos. Perheohjaus auttaa perhettä rakentamaan hyvän kasvualustan lapsille ja heidän kehitykselleen. Perheohjaus ei tavallisesti edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

4. Mitä tarkoittaa perhekuntoutus / tehostettu perhetyö, ja kenelle se sopii?

Perhekuntoutus ja tehostettu perhetyö ovat hieman rinnasteisia käsitteitä. Molemmat ovat lastensuojelun avohuollon tukitoimia, ja ne ehkäisevät huostaanottoa. Tehostetun perhetyön tai perhekuntoutuksen piiriin ohjautuvat perheet, jotka vaativat erityistä tukea ja ohjausta.

Perhekuntoutus on koko perheelle suunnattua tavoitteellista kuntoutusta. Sen tarkoitus on turvata lasten kasvuolosuhteet, tukea kasvatustyötä ja vahvistaa perheen voimavaroja. Perhekuntoutusjaksolla voidaan ammattilaisten tuella opetella esimerkiksi ristiriitojen käsittelyä, yhdessä elämistä sekä oikeanlaista tapaa rajoittaa lapsia ja huolehtia heistä. Perhekuntoutuksessa harjoitellaan myös arjen perustaitoja ja säännöllistä päivärytmiä.

Tehostettu perhetyö tarjoaa mahdollisuuden muutokseen perheen omassa arjen ympäristössä. Muutostyö on prosessi, jonka aikana etsitään perheen omia voimavaroja sekä rohkaistaan ja tuetaan perhettä uskomaan omiin kykyihinsä. Tehostetun perhetyön tavoitteena on löytää yhdessä perheen kanssa uusia keinoja ja ratkaisumalleja arjen haastavista tilanteista selviytymiseen. Työskentelyä ohjaavat dialogisuus, voimavarakeskeisyys ja kiintymyssuhteen syvempi ymmärrys, ja työskentely vastaa uuden sosiaalihuoltolain mukaisiin odotuksiin.

Tehostettua perhetyö soveltuu perhettä kohdanneen kriisitilanteen intensiiviseksi tueksi. Sillä voidaan myös esimerkiksi tukea kiireellisestä sijoituksesta kotiinsa palaavaa lasta ja tämän perhettä.

5. Mitä on neuropsykiatrinen valmennus, ja kenelle se on suunnattu?

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) tarjoaa välineet sujuvampaan arkeen ohjaamalla, yhdessä tekemällä ja mallia antamalla. Tavoitteena on myönteisempi minäkuva sekä parantunut itsetunto ja -tuntemus.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan tarjota koko perheelle. Erityispiirteinen perheenjäsen vaikuttaa koko perheen elämään ja arkeen.

6. Mitä on ammatillinen tukihenkilötyö, ja kenelle se on tarkoitettu?

Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteena on asiakkaan omatoimisuuden ja osallisuuden kasvattaminen. Toiminta voi olla esimerkiksi yhdessä harrastamista, koulun- tai työssäkäynnin tukemista ja arkisten askareiden harjoittelua ja hoitamista. Ammatillinen tukihenkilö kulkee rinnalla ja tekee yhdessä, sillä jaetut kokemukset vahvistavat ihmissuhteita ja kannattelevat pitkälle tulevaisuuteen.

Ammatillinen tukihenkilötyö soveltuu eri-ikäisten lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tilanteisiin. Ammatillinen tukihenkilötyö on myös räätälöitävissä niille, joilla ei ole sosiaalitoimen asiakkuutta, ja lisäksi se sopii varhaisen tuen tarpeeseen ja aikuissosiaalityön tueksi.

7. Milloin tarvitaan jälkihuoltoa?

Lapsi tai nuori voi tarvita tukea ja apua myös huostaanoton jälkeen. Tätä tukea kutsutaan jälkihuolloksi, ja sen järjestäminen on kunnan sosiaalihuollon vastuulla. Jälkihuolto on pakollista aina, kun sijoitus on kestänyt vähintään puoli vuotta.

Jälkihuollolla pyritään helpottamaan lapsen tai nuoren paluuta kotiin tai itsenäiseen elämään. Tukea voidaan tarjota 21-vuotiaaksi asti.

8. Mikä on sijaiskoti, ja kenelle Aapeluskodit on tarkoitettu?

Aapelus-koti on huostaan otetuille ja avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille tarkoitettu pienryhmäkoti. Pienryhmäkodissa lapset ja nuoret sekä heidän perheensä saavat osakseen huolenpitoa ja ohjausta. Lapsella on oikeus tulla kohdatuksi tasavertaisena ja luoda itselleen uusia tärkeitä ihmissuhteita.

Tuomme näkyviksi lapselle tärkeät asiat ja vaalimme hänelle merkityksellisiä ihmissuhteita. Tehtävämme on suojata lasta myös uusilta vaurioilta, jotka voivat syntyä turvattomissa ihmissuhteissa.

Kaikki sijaiskotimme sijaitsevat Kaarinassa. Aapeluskoti Hemmilä on Kaarinan Nummenniityssä, Aapeluskoti Riihinen Sorrossa ja Tuohinen Littoisissa.

9. Milloin ja ketä sosiaaliasiamies voi auttaa?

Sosiaaliasiamies auttaa kaikissa sosiaalitoimeen liittyvissä asioissa, ja palveluita voivat käyttää niin julkisen kuin yksityisenkin sosiaalihuollon asiakkaat. Asiakas voi olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen, jos hän kokee, että häntä ei ole kohdeltu oikein sosiaalipalveluissa. Sosiaaliasiamies auttaa tilanteen selvittämisessä. Useimmiten sosiaaliasiamies selventää asiakkaalle viranomaisen päätöksen perusteita ja Suomen lain tai kunnan käytäntöjen taustoja.

Sosiaaliasiamiehen nimittäminen on kunnan vastuulla, ja kunnat voivat ostaa sosiaaliasiamiehen palveluita myös Merikratokselta. Sosiaalihuollon asiakkaille palvelu sen sijaan on maksutonta.

10. Milloin ja ketä potilasasiamies voi auttaa?

Potilasasiamies auttaa, jos potilas kokee, että häntä on kohdeltu huonosti terveydenhuollon palveluissa. Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa tämän asemasta ja oikeuksista sekä edistää näiden oikeuksien toteutumista. Hän on mukana selvittämässä potilaan ja hoitohenkilöstön välille syntyneitä ristiriitoja. Potilasasiamiehen tehtävä on myös esimerkiksi neuvoa ja avustaa muistutusten ja potilasvahingonkorvausten tekemisessä.

Potilasasiamiehen apu on oltava käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä sekä esimerkiksi vanhainkodeissa, joissa tarjotaan terveydenhuollon palveluja. Merikratos tarjoaa potilasasiamiespalveluita kunnille ja yksityisille yrityksille. Terveydenhuollon asiakkaille palvelu on sen sijaan aina maksutonta.

11. Milloin kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta on apua?

Erityisen tehokkaita hoitomenetelmiä kognitiivisella käyttäytymisterapialla on mm. ahdistuneisuus-, pelko- ja masennusongelmiin, syömis- ja unihäiriöihin, seksuaalisuuteen ja muihin parisuhdeongelmiin, huonoon itseluottamukseen, väärinkäyttöongelmiin, skitsofreniaan, erityyppisiin stressiongelmiin, yleiseen terveyteen liittyviin ongelmiin sekä oppimisvaikeuksiin ja lapsuuteen liittyviin häiriöihin.

12. Kenelle ratkaisukeskeinen psykoterapia sopii?

Ratkaisukeskeinen psykoterapia sopii kaiken ikäisille, sillä se on joustava ja asiakaslähtöinen terapiamuoto. Tämä terapiamuoto on hyvin joustava sen suhteen, ketä terapeutti tapaa sekä missä ja miten asiakasta tavataan. Kyseisellä viitekehyksellä voidaan työskennellä yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen tai jopa kokonaisten organisaatioiden kanssa. Menetelmä sopii myös lapsille ja nuorille. Ratkaisukeskeiselle terapiatyölle on luonteenomaista asiakaslähtöisyys, käytännöllisyys, tulevaisuuteen suuntautuminen ja voimavaralähtöisyys.

13. Mitä apua voitte tarjota maahanmuuttajille ja monikulttuurisille perheille?

Merikratoksen monikulttuurinen perheohjaus on suosittu palvelumme. Olennaista on tukea perhettä kotoutumisen haasteissa. Palvelu räätälöidään jokaisen perheen tarpeisiin sopivaksi.

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten ammatillinen tukiohjaus puolestaan vahvistaa yksilöllisesti lasta tai nuorta esimerkiksi hänen sopeutuessaan valtakulttuurin tapoihin. Ammatillisen tukihenkilön avulla lapsi tai nuori voi käsitelllä koulunkäyntivaikeuksia, identiteettikysymyksiä sekä kulttuurieroja. Aikuisille suunnatun tukiohjauksen tarkoituksena on tukea nuorten ja aikuisten arkea ohjaamalla ja rohkaisemalla heitä eri palveluiden piiriin sekä välittämällä perustietoa yhteiskunnasta, oikeuksista ja vastuista. Työskentely vahvistaa maahanmuuttajien kulttuurisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti uudessa ympäristössä. Aikuisten tukiohjaus voi olla lyhytaikaista ohjausta tai pidempiaikaista, luottamukseen rakentuvaa ja syvempään keskusteluun pohjautuvaa arjessa ja elämässä rinnalla kulkemista.

Kysy myös muista maahanmuuttajaperheiden arkea helpottavista palveluistamme, kuten kriisi-inventiosta ja neuropsykiatrisesta valmennuksesta!

14. Kenelle EMDR-terapia sopii?

EMDR-menetelmää käytetään pääasiallisesti traumojen hoitoon osana yksilöhoitoja, ja se sopii kaiken ikäisille.

15. Kuntamme oppilashuoltoa halutaan vahvistaa, jotta voimme ennaltaehkäistä ongelmia paremmin. Mitä palveluita voitte tarjota?

Tuotamme koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluita, jotka vahvistavat kunnan omaa oppilashuoltoa. Työnohjaamme henkilökuntaa ja autamme kriisien jälkikäsittelytarpeissa.

Autamme äkillisissä tilanteissa ja ajanvarausruuhkien purkamisessa. Kanssamme voi myös sopia säännöllisestä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä, kuten päivystyskäytännöistä tai säännöllisistä vastaanottoajoista.

16. Mitä Merikratoksen palvelut maksavat, ja kuka ne maksaa?

Tällä hetkellä löydät sivuiltamme jo lähes kaikkien terveydenhuollon palveluiden hinnat. Tarkemmat hintatiedot palveluistamme voit kysyä alueellisilta yhteyshenkilöiltämme.

17. Kuka voi saada palvelusetelin, ja mitä palveluita sillä voi ostaa?

Palveluseteli on tarkoitettu lähtökohtaisesti kaikille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille, mutta setelin saaminen edellyttää, että kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palveluntarpeen. Lisäksi kunnan tai kuntayhtymän vastuulla on yleensäkin päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöönsä.

Palvelusetelillä ostettavissa olevat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat sellaisia, jotka kunnan tai kuntayhtymän täytyy järjestää asukkailleen. Kunta tai kuntayhtymä päättää itse, mihin palveluihin se tarjoaa setelin. Palveluseteli on siis vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän itse tuottamalle palvelulle. Palveluseteliä ei kuitenkaan saa käyttää kiireellisessä tai tahdosta riippumattomassa hoidossa.

Myös osa Merikratoksen Pirkanmaalla tarjottavista terapia- ja neuvontapalveluista on saatavilla palvelusetelillä. Tarjonta tulee lisääntymään tulevaisuudessa.

18. Miksi olette hyvä valinta palveluntarjoajaksi?

Olemme osaavia ja välittäviä ihmisiä. Meillä on aito halu auttaa elämän solmukohdissa, tarjota perheille keinoja jaksaa arjessa, tukea muutostilanteissa sekä kehittää myös ammattilaisten osaamista ja toimintaa, mikä heijastuu lopulta perheille suunnattuihin palveluihin.

Lue lisää meistä »

19. Miten Merikratokselle pääsee töihin? Millaisia työntekijöitä rekrytoitte?

Rekrytoimme alamme ammattilaisia, jotka suhtautuvat intohimolla ja täydellä sydämellä työhönsä. Avoimet työpaikat julkistamme myös kotisivuillamme. Seuraa siis uutisointiamme, jos olet kiinnostunut olemaan osa Merikratoksen osaavien ja välittävien ihmisten yhteisöä. Voit toki aina lähettää meille myös avoimen hakemuksen rekrytointisivulta löytyvät lomakkeen kautta.

20. Miten huolehditte henkilöstönne työhyvinvoinnista?

Työntekijämme ovat tärkein resurssimme, ja he tekevät haastavaa työtä. Meille onkin äärettömän tärkeää huolehtia heidän jaksamisestaan. Työhyvinvointi on toimintamme perusta: kun työntekijämme jaksavat työssään, se heijastuu myös asiakkaidemme saamaan palveluun.

Teemme kehden vuoden välein työnhyvinvointikyselyn, jonka tulosten perusteella kehitämme toimintaa entistäkin parempaan suuntaan. Lisäksi työnohjaus, työhyvinvointitoiminta (tyhy-toiminta) ja tarjoamamme kulttuuri- ja liikuntaetu tukevat henkilöstömme työssä jaksamista.

Lue lisää Merikratoksesta työnantajana »

21. Mitä Merikratoksen nimi tarkoittaa ja mistä se tulee?

Merikratos tulee antiikin kreikasta noin 2000 vuoden takaa, ja nimen voi suomentaa "jakaa voimaa ja jaksamista". Sitähän me teemme!